Všeobecné obchodní podmínky 

platné od 1.1. 2024


Dodavatel:
Plachtové haly s.r.o., Zeyerova 2572/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ič: 090 51 180 Dič: CZ09051180
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 81832
Kontakt: +420 466 766 174, info@plachtovehaly.cz


1. Základní ustanovení 


1.1. Dodavatelem plachtových hal (dále jen ,,hala” nebo ,,produkt”) je společnost Plachtové haly s.r.o. (dále jen ,,Dodavatel”)
1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP”) vymezují a upřesňují práva a povinnosti Dodavatele a jeho zákazníků. Těmi mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé a fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby (dále jen ,,Zákazník” nebo ,,Objednatel”)
1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou v souladu s právním řádem České republiky.


2. Předmět obchodních podmínek


2.1. Předmětem těchto všeobecných pracovních podmínek je výroba, nákup a prodej, případně montáž plachtových hal, plachtových přístřešků, garáží apod.
2.2. Plachtové haly za určitých podmínek vyžadují stavební povolení dle Stavebního zákona.
2.3. Sestava plachtové haly obsahuje ocelovou konstrukci se zinkovanou antikorozní povrchovou úpravou, plachtu PVC dle zvolené gramáže a barvy, spojovací a napínací materiál.
2.4. PVC plachty jsou dodávány v různých gramážích a barvách. Gramáž plachty může mít odchylku +- 5 %. Barevné verze mohou obsahovat barevné odchylky.
2.5. Součástí dodávky plachtové haly je: Prohlášení o shodě, schématický nákres sestavy plachtové  haly, návod k údržbě, případně pokyny k montáži .
2.6. Součástí dodávky plachtové haly není budování základní kotvící plochy a vyřízení stavebního povolení.
2.7. Technické údaje k plachtové hale jsou vždy specifikovány v Technickém listu.
2.8. Učiněním objednávky Objednatel prohlašuje, že byl dostatečně seznámen s technickými parametry a vlastnostmi objednávaného produktu.


3. Objednací podmínky


3.1. Učinit objednávku je možné prostřednictvím webových stránek https://www.plachtove-haly.cz/, písemně poštou na výše uvedenou adresu provozovny Dodavatele, e-mailem na adresu info@plachtovehaly.cz osobně na adrese Dodavatele nebo Objednatele.
3.2. Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:
● jméno a příjmení zákazníka nebo jméno obchodní firmy podnikatele
● přesné místo dodání včetně PSČ, případně fakturační adresu, pokud je odlišná
● Ič Objednatele, je-li podnikatele,
● Dič Objednatele, je-li plátcem DPH
● přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
● počet kusů, požadované rozměry haly, barvu a gramáž plachty objednávaného modelu haly
● způsob doručení
● způsob montáže
3.3. Odesláním objednávky Zákazník - Objednatel potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP v okamžiku provedení objednávky a současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. V případě odchylných písemných ujednání platí jednání těchto zvláštních podmínek.
3.4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Dodavatel oprávněn odmítnout, nebo vrátit Objednateli k doplnění a poskytnout a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
3.5. Objednatel i Dodavatel souhlasí s platností elektronicky zasílaných informací (fax, e-mail, apod.).
3.6. Cena haly obsahuje pouze prvky uvedené v objednávce, dodávky nad rámec objednávky musí být vždy odsouhlaseny písemnou formou.

3.7. Zrušení objednávky lze provést pouze písemně emailem na info@plachtovehaly.cz s telefonickým avízem na číslo +420 466 766 174, nebo písemně poštou na adresu Plachtové haly s.r.o., provozovna Kladruby nad Labem 124, 533 14 Kladruby nad Labem Rozhodné je datum odeslání, případně dodání.
3.8. Objednatel může objednávku zrušit, resp. stornovat, bez uvedení důvodu  před uhrazením zálohové faktury bez jakýchkoliv sankcí.
3.9. Smluvní pokuta za zrušení objednávky po uhrazení zálohové faktury.
● 0-14 dnů od uskutečnění objednávky - 20% ceny haly bez DPH
● 15-30 dnů od uskutečnění objednávky - 50% ceny haly bez DPH
● 31 dní od uskutečnění objednávky-termín dodání - 70% ceny haly bez DPH
3.10. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo na úhradů dalších nákladů spojených s výrobou haly, doručováním objednávky, montáží, atd.
3.11. Pokud objednávka bude zrušena ze strany Dodavatele, bude Objednatel na tuto skutečnost upozorněn emailem na e-mailovou adresu, případně telefonicky, na základě zaslaných informací, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat dohoda mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednané haly jinou, zrušení celé objednávky, apod.).
3.12. Neodebrání haly: Pokud si objednatel neodebere objednanou halu bez zrušení objednávky (po domluvě s prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením této haly, čímž není porušeno právo zákazníka halu nepřevzít z důvodu rozporu s objednávkou.
3.13. Pokud si zákazník neodebere halu do 14 dnů od avizace na odběr haly, je Dodavatel oprávněn účtovat skladné ve výši 0,05% z ceny haly za každý den.
3.14. Halu, kterou si Objednatel neodebere po opětovném kontaktování Dodavatelem, může Dodavatel dle svého uvažení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Dodavatele vymáhat na původním Objednateli náklady vztahující se k neodebrané objednávce.
3.15. Objednatel potvrzením objednávky prohlašuje, že byl dostatečně seznámen s charakteristickými vlastnostmi dodávaného výrobku.


4. Platební podmínky

4.1. Nabídka prodeje haly a ceny zůstávají v platnosti po dobu platnosti podané nabídky
4.2. Ceny hal pokud není předem dohodnuto jinak neobsahují: úpravu nebo výstavbu plochy pro ukotvení haly, výstavbu inženýrských sítí, náklady na vyřízení stavebního povolení.
4.3. Ceny uvedené na webových stránkách, případně podaných nabídkách, pokud není uvedeno
jinak, neobsahují DPH. DPH bude účtováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.
4.4. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením Objednávky (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
Objednatel hradí sám.
4.5. Vlastnické právo k hale přejde na Objednatele dnem uhrazení 100% kupní ceny.
4.6. Standardní platební podmínky: Proforma 50% z ceny nesmontované haly před zahájením
výroby. Doplatek 50% z ceny nesmontované haly při dokončení výroby nebo před zahájením
montáže. Úhrada případné montáže po protokolárním převzetí smontované haly.
4.7. Uhrazení zálohy se uskuteční na základě zaslané zálohové faktury. V případě, že uvedená
zálohová faktura nebude ze strany Odběratele uhrazena řádně a včas, objednávka se od
počátku ruší, a to v souladu s ust. § 548 odst. 2 OZ.
4.8. Jakékoliv slevy lze uplatnit pouze při včasné úhradě faktur v termínu splatnosti. Při nedodržení termínu splatnosti je dodavatel oprávněn doúčtovat cenu v plné výši ceny produktu dle původní objednávky a případných následných dohod, tj. bez slevy.


5. Dodací podmínky

5.1. Dodavatel se zavazuje dodat nesmontovano plachtovou halu a provést její případnou montáž v termínech dohodnutých předem na základě nabídky a následné objednávky. Podmínkou dodání haly je 100% uhrazení ceny haly v termínu splatnosti. Zároveň při předání haly se dodavatel zavazuje předat doklady a dokumentaci v souladu s objednávkou případně uzavřenou smlouvou.

5.2. Dodací lhůta objednané haly se počítá ode dne uhrazení zálohy, pokud není dohodnuto jinak.
5.3. Délka předpokládané doby dodání haly je určena v podané nabídce a bude upřesněna v době učinění objednávky.
5.4. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Dodavatele, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Dodavatele, nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v jednotlivých objednávkách, si Dodavatel vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě se Dodavatel zavazuje neprodleně informovat Objednatele o změně termínu doručení haly.
5.5. Doručení haly do zahraničí bude řešeno individuálně a Dodavatel si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat 100% úhradu plachtové haly i dopravy předem.
5.6. Dodavatel je povinen avizovat dodání haly Objednateli min. 2 pracovní dny před jeho dodáním.
5.7. Okamžikem převzetí haly Objednatelem přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu haly.


6. Doprava

6.1. Pokud není v jednotlivých objednávkách uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje přepravu a vykládku haly na místo dle doručovací adresy zvolené Objednatelem.
6.2. Cena za dopravu a případnou vykládku bude připočtena k celkové ceně dodávky haly.
6.3. Při přepravě zajištěné Objednatelem bude zajištěna Dodavatelem nakládka, dopravu a vykládku si Objednatel zajišťuje sám na vlastní náklady.


7. Montáž haly svépomocí

7.1. Objednatel provádí montáž haly vlastními prostředky a na vlastní náklady na základě montážního manuálu, případně na základě doporučení odborně způsobilé osoby Dodavatele.
7.2. Objednatel se zavazuje dodržovat pokyny uvedené v manuálu montáže, případě odborně způsobilé osoby Dodavatele. Pokud vznikne pochybnost se zvoleným způsobem montáže, platí pravidlo zastavit práce a neprodleně kontaktovat odborně způsobilou osobu Dodavatele.
7.3. Objednatel nese plnou odpovědnost za škody způsobené na produktu neodbornou manipulací.
7.4. V případě montáže haly svépomocí nejsou nijak dotčeny termíny záručních lhůt.
7.5. V případě provedení montáže Objednatelem nebo třetí osobou, nenese Dodavatel žádnou odpovědnost za škody způsobené při provádění této montáže.
7.8. Montáž haly na klíč - podmínky
7.1. Nabídka montáže neobsahuje budování rovinné plochy, základové desky, základových pásů, inženýrských sítí, vyřízení stavebního povolení či ohlášení, apod.
7.2. Místo vykládky není vzdáleno více než 20 m od místa výstavby.
7.3. Manipulační prostor v místě montáže není menší než 2 m od vnějších okrajů haly.
7.4. Připravenost plochy zhodnotí odborně způsobilá osoba Dodavatele, zda je dostatečně připravená ke stavbě haly. V případě nedostatečné připravenosti plochy, může Dodavatel odmítnout halu na dané ploše namontovat.
7.5. Montáž plachtové haly je možné provést, pokud venkovní teplota neklesne pod -5°C.
7.6. Zajištění stavby proti krádeži je plně k tíži Objednatele.
7.7. Odchylky z podmínek pro montáž mohou znamenat účtování vícenákladů.


8. Údržba haly

8.1. Plachtu je nutné pravidelně napínat, doporučuje se 2x ročně, vždy před začátkem zimy a na jaře po povolení mrazů. Při chladném počasí plachta může tuhnout, v teplém počasí se může prověsit.
8.2. Plachtu je nutné vždy udržovat v napnutém stavu. Plachta se napíná pomocí napínacích ráčen instalovaných v kotvených patkách a utažením napínacích lan.
8.3. Je nutné odstraňovat ze střechy haly sníh, pokud nespadne dolů sám! Je nutné odstraňovat také větší nános sněhu z bočnice haly.
8.4. Nenechávejte otevřená a nezajištěná vrata při vysokém větru.
8.5. Pravidelně kontrolujte, zejména po deštích, v období zhoršených povětrnostních podmínek, po zimě, apod. stav ukotvení haly do země a stav kotevních tyčí. Uvolněnou kotevní tyč je nutné nahradit delší tyčí, případně zatlouct do země jiným směrem. U hal ukotvených do pevné plochy je nutné kontrolovat stav plochy okolo chemické nebo nebo natloukací kotvy. V případě drobných prasklin může dojít k uvolnění kotvy, která může zapříčinit destabilizaci haly.

8.6. Halu pravidelně ovětrávejte. Zejména při kotvení haly přímo do země hrozí srážení vody na plachtách a konstrukci haly. V takovém případě doporučujeme zajistit vhodným způsobem odvodnění základové plochy haly. Nadměrná vlhkost uvnitř haly může zapříčinit výskyt plísní.
8.7. Na jakémkoliv nezatepleném plášti, kde dojde na styčné ploše mezi vnější a vnitřní stěnou k velkému rozdílu teplot, vzniká tzv.rosný bod. To je místo, kde dojde k vysrážení přesycené vzdušné vlhkosti vlivem ochlazení.
8.8. Plachtu lze ošetřit protiplísňovými prostředky. Nečistoty omývejte běžnými saponáty. Pro čištění plachty se nedoporučují užívat čistící prostředky na bázi rozpouštědel.
8.9. Při drobném mechanickém poškození plachty (praskliny, trhliny a řezy) doporučujeme zajistit tato poškození vysokopevnostní páskou. Při větších poškozeních se obraťte na servisní oddělení Dodavatele.


9. Záruka

9.1. Dodavatel poskytuje záruku za to, že dodaná hala si uchová užitné vlastnosti popsané v původní dokumentaci za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a Dodavatelem.
9.2. Dodavatel odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, která má hala v rozloženém stavu v okamžiku přechodu rizika škody na Objednatele, tj. do data jejího převzetí Objednatelem.
9.3. U případných skrytých vad dodaných dílů a doplňků je Objednatel povinen tyto vady
reklamovat bez zbytečného odkladu, bezprostředně po jejich zjištění v rámci záruční doby dle objednávky. Viz bod 10. Reklamace.
9.4. Dodavatel neodpovídá za vady haly, které vzniknou v důsledku činnosti Objednatele či jiných událostí, zejména v důsledku nedodržení pokynů Dodavatele či výrobce o používání a údržbě haly, důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů, provedením svévolných zásahů a změn haly nebo jeho násilným poškozením, vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů, poškozením či odcizením třetí osobou.
9.5. Hala ve stavu dodaném dle této smlouvy není určena pro skladování agresivních chemikálií (kyselin, louhu, čpavku, apod.) či vysoce hořlavých materiálů, jako pohonných hmot, topných olejů, technických plynů, apod.Dále není vhodná pro skladování výbušnin, střeliva a pyrotechnického materiálu.
9.6. Halu doporučujeme pojistit proti živelným pohromám, krádeži, poškození, apod.
9.7. Pokud není v jednotlivých objednávkách uvedeno jinak - dodavatel poskytuje 5 let záruku na halové konstrukce a PVC opláštění. Na mechanické doplňky jako jsou zipy, turbíny, spony, lana, napínací prvky, vrata apod. poskytujeme záruku 2 roky.


10. Reklamace

10.1. Objednatel je povinen zkontrolovat si veškeré dodané komponenty a zahájit reklamační řízení u zjevných vad haly nejpozději do 3 pracovních dnů od data zjištění vady, rozhodné je datum odeslání.
10.2. Dodavatel má k dispozici lhůtu k vyřízení reklamace v délce trvání 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
10.3. Možnosti oznámení reklamace: e-mailovou zprávou přijatou na e-mail info@plachtovehaly.cz nebo dopisem adresovaným na adresu Dodavatele.
10.4. Náležitosti oznámení: identifikace zákazníka - jméno zákazníka, adresa, případně Ič, identifikace zakázky - číslo objednávky, stručný popis, fotodokumentace.
10.5. Reklamace bude zaregistrována ke dni přijetí e-mailové zprávy, avizované telefonickým hovorem či písemné korespondence na adresu Dodavatele.
10.6. Reklamace bude zamítnuta, pokud dojde k poškození haly z důvodu živelných pohrom, úmyslného poškození nebo poškození haly nesprávnou manipulací Objednatelem či třetí osobou.


11. Vyšší moc

11.1. Pro účely VOP se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení objednávky, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Dodavatelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, epidemie nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
11.2. Povinnosti smluvních stran dané těmito VOP o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.
11.3. Pokud se plnění těchto VOP o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k VOP.


12. Sankce

12.1. V případě prodlení Dodavatele s plněním termínu, nezaviněno prodlením Objednatele, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové kupní ceny haly za každý den prodlení. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě, že je Dodavatel v prodlení s odevzdáním nesmontované haly, případně smontované haly dle objednávky o více než 180 dnů. Při případném nároku na vrácení zálohy, bude záloha vrácena ve lhůtě 60 dnů.
12.2. V případě nedodržení splatnosti konečné faktury je Dodavatel oprávněn účtovat náhradu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.


13. Pravidla užívání webových stránek

13.1. Majitelem a provozovatelem www stránek provozovaných na doméně plachtove-haly.cz  je společnost Plachtové haly s.r.o. se sídlem Zeyerova 2572/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

13.2 Obsah webových stránek plachtove-haly.cz, jakož i jejich celkový vzhled jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), stránky plachtove-haly.cz dále obsahují též vyobrazení ochranných známek ve vlastnictví společnosti Plachtové haly s.r.o.. Jakékoliv užití webových stránek plachtove-haly.cz nebo jejich části jinak než v případech výslovně připuštěných zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do obsahu webových stránek plachtove-haly.cz nebo jejich charakteru si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu plachtove-haly.cz. Plachtové haly s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu plachtove-haly.cz. 

13.3Každý uživatel Internetu užívá webové stránky plachtove-haly.cz na vlastní riziko. Plachtové haly s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením na webovou stránku plachtove-haly.cz a jejich užíváním a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Plachtové haly s.r.o. nezaručuje nepřetržitost a funkčnost připojení k webovým stránkám plachtove-haly.cz.


14. Zpracování osobních údajů

V případě poskytnutí osobních údajů společnosti Plachtové haly s.r.o. prostřednictvím elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek společnosti uživatel souhlasí, aby společnost Plachtové haly s.r.o. zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči společnosti Plachtové haly s.r.o. odvolán na adrese: info@plachtovehaly.cz. Uživatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům dle § 28 zákona 110/2019 Sb., v platném znění, právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 110/2019 Sb., v platném znění, a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění. 

Za účelem zkvalitňování našich služeb či pro případ budoucího sporu mohou být  telefonické hovory v rámci našeho zákaznického centra nahrávány. Tyto nahrávky jsou uchovávány po dobu šesti měsíců a poté jsou likvidovány. V případě, že je hovor spojen s kupní smlouvou, resp. se jedná o hovor se zákazníkem, který s námi uzavřel kupní smlouvu, nebo během telefonního hovoru došlo k řešení jakéhokoliv sporu mezi volajícím a námi, jsme oprávněni pro případ budoucího sporu uchovat záznam telefonního hovoru po dobu, která je vzhledem k situaci odůvodnitelná. Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas. 

Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu. 

Plachtové haly s.r.o.neručí za aktuálnost nabídky na Internetu. Na dostupnost jednotlivého zboží či ostatních nabídek nás kontaktujte na e-mailu: info@plachtovehaly.cz nebo na tel: +420 466 766 174 .


15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Dodavatele https://www.plachtove-haly.cz/. Novější VOP ruší VOP vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu. VOP platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
15.2. Dodavatel a Objednatel prohlašují, že souhlasí, aby komunikace mezi nimi byla vedena podle jejich vlastní volby poštou nebo e-mailem. V případě doručování poštou se korespondence považuje za doručenou třetím dnem od jejího odeslání.
15.3. Jakákoliv změna nebo výjimka z těchto podmínek musí být učiněna písemně a Plachtové haly s.r.o. s ní musí výslovně souhlasit.
15.4. Jakákoliv pozdější změna VOP se netýká již uzavřených realizujících se obchodů.
15.5. Dřívější VOP budou poskytnuty na vyžádání.
15.6. Dodavatel a objednatel využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně dodavatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

Předchozí verze obchodních podmínek: VOP 2020-2023