Pravidla užívání webových stránek

Majitelem a provozovatelem www stránek provozovaných na doméně plachtove-haly.cz  je společnost Plachtové haly s.r.o. se sídlem Zeyerova 2572/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Obsah webových stránek plachtove-haly.cz, jakož i jejich celkový vzhled jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), stránky plachtove-haly.cz dále obsahují též vyobrazení ochranných známek ve vlastnictví společnosti Plachtové haly s.r.o.. Jakékoliv užití webových stránek plachtove-haly.cz nebo jejich části jinak než v případech výslovně připuštěných zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do obsahu webových stránek plachtove-haly.cz nebo jejich charakteru si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu plachtove-haly.cz. Plachtové haly s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu plachtove-haly.cz. 

Každý uživatel Internetu užívá webové stránky plachtove-haly.cz na vlastní riziko. Plachtové haly s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením na webovou stránku plachtove-haly.cz a jejich užíváním a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Plachtové haly s.r.o. nezaručuje nepřetržitost a funkčnost připojení k webovým stránkám plachtove-haly.cz.


Zpracování osobních údajů

V případě poskytnutí osobních údajů společnosti Plachtové haly s.r.o. prostřednictvím elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek společnosti uživatel souhlasí, aby společnost Plachtové haly s.r.o. zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči společnosti Plachtové haly s.r.o. odvolán na adrese: info@plachtovehaly.czUživatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům dle § 28 zákona 110/2019 Sb., v platném znění, právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 110/2019 Sb., v platném znění, a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění. 

Za účelem zkvalitňování našich služeb či pro případ budoucího sporu mohou být  telefonické hovory v rámci našeho zákaznického centra nahrávány. Tyto nahrávky jsou uchovávány po dobu šesti měsíců a poté jsou likvidovány. V případě, že je hovor spojen s kupní smlouvou, resp. se jedná o hovor se zákazníkem, který s námi uzavřel kupní smlouvu, nebo během telefonního hovoru došlo k řešení jakéhokoliv sporu mezi volajícím a námi, jsme oprávněni pro případ budoucího sporu uchovat záznam telefonního hovoru po dobu, která je vzhledem k situaci odůvodnitelná. Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas. 

Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu. 

Plachtové haly s.r.o.neručí za aktuálnost nabídky na Internetu. Na dostupnost jednotlivého zboží či ostatních nabídek nás kontaktujte na e-mailu: info@plachtovehaly.cz nebo na telefonu: +420 466 766 174 .